Farligt Gods

Vi hanterar farligt gods!

Emballage för farligt Gods 

Nexpack kan hjälpa till med packning och skriver farligt gods dokument, vi hjälper till med allt som behövs! Vi packar i godkända emballage av plywood 4DV eller Wellpapplådor 4GV.
Dessa lådor är generellt godkända och kräver inte någon speciell innerförpackning. Vi packar med Plastpåse och absorberingsmedel (vermikulit).

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under transport.

Farligt Gods omgärdas av en massa regler

ADR- Vägtransport – IMDG-Sjötransport – IATA-Flygtransport

Reglerna måste följas till 100%! Som avsändare är man ansvarig för vad som kan hända om godset är felmärkt eller felpackat. Misstag som görs vid packning på grund av bristande kunskap eller av slarv kan i värsta fall orsaka stora skador både på människor och miljö. Följderna för dig som avsändare och varuägare kan då bli mycket kostsamma. Reglerna uppdateras varje år, vår personal utbildas kontinuerligt.

För att undvika problem och skador är det av yttersta vikt att alla regler följes till 100%.

Misstag som görs vid packning på grund av bristande kunskap eller av slarv kan i värsta fall orsaka stora skador både på människor och miljö. Följderna för dig som avsändare och varuägare kan då bli mycket kostsamma.

Vi hanterar och packar stora mängder Farligt Gods och håller oss alltid uppdaterade på utvecklingen inom dessa regelverk.

Nexpack har nödvändiga kunskaper samt godkänt packmaterial för att kunna stå till tjänst med ett toppjobb vad gäller både packning och dokumentation av Farligt Gods.

Farligt gods deklaration

Vi kan hjälpa er med deklaration av farligt gods.
Juridiskt ansvarar vi då gentemot transportören.

* Flygtransport använder Shippers declaratin
* Sjötransport använder Multimodal DGD
* Vägtransport inrikes använder Farligt Godsfraktsedel
* Vägtransport utrikes använder CMR fraktsedel

Ibland ska godset skickas både med väg och sjö, då krävs både CMR och multimodal DGD.

MSDS Material Safety Data Sheet.

Den som använder kemiska produkter i sitt arbete behöver få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtagas. Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkten yrkesmässigt. Många av de uppgifter som behövs framgår av MSDS.

Dessa uppgifter behövs för att packa & skicka Farligt Gods

Avsändare / adress+ kontakt person+tel nr.
Mottagare/ adress+ kontakt person+tel nr
Varje UN nr.
Pg (Packing group)
Proper shipping name.
Kkg instr (Förpackningsinstruktion)

Vilket transportslag ska användas?

Beroende på vart det ska skickas så kan man välja mellan:
Cargo/Flyg
Passenger/Flyg
Sjö
Bil

Farligt gods märkning

Avsändare
Mottagare
UN nr.
Proper Shipping name
Hur det är packat
Vilken innerförpackning
Kontakt person
Tel nummer
24 tim Emergency tel nummer
EMS nr.
Dimension
NetW
GrW
(Märkningen kräver en A4 sida)